اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

اولین تجربه پرواز

حضور بموقع در فرودگاه

حضور بموقع در فرودگاه، دقیقا چند ساعت قبل از پرواز هواپیما است؟ این حضور بموقع چه کمکی به ما می کند؟ زمان، بعنوان یک فاکتور مهم در زندگی انسان، در اغلب مسائل، بسیار تعیین کننده است. این موضوع در زمینه حضور در فرودگاه، قبل از پرواز هواپیما،…