اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

ساخت هواپیما

از هواگرد ها چه می دانید؟

اختراع چرخ و سهولت حرک انسان بر روی زمین او را متقاعد نکرد؛ آنچه که میخواست دستیابی به آسمان بود. زمانی که بشر رویای پرواز را در سر می پروراند، فکرش را هم نمی کرد روزی پرنده های آهنین ( هواگرد ها ) او را به آرزویش برسانند. امروزه این آرزو…