اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی
مرور برچسب

امیلی هارت

بزرگترین زنان در تاریخ هوانوردی

از روزهای فروتنانه دوقطبی و موربها ، بشر گامهای بلندی در زمینه هوانوردی و فضانوردی برداشته است. اما ، در این زمینه ها عنصری وجود دارد که اغلب در گذشته از آن غافل شده است ، سهم زنان. این که آیا شما به صورت تجاری پرواز می کنید یا ترجیح می…