اولین مجله اخبار و اطلاعات هوانوردی

برترین رده بندی فرودگاهای جهان

فرودگاه های برتر جهان هرساله طبق مشخصات و معیارهایی و از طریق نظر سنجی که از تعداد زیادی گردشگران و مسافران سراسر جهان انجام میشود مشخص و  نتیجه آن منتشر میشود. ده فرودگاه برتر در جهان در میان این لیست در رده بندی برترین و بهترین فرودگاه…